NOCNY CROSS CHARYTATYWNY 
dla Jaśka i Aleksa

5 i 10 km 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

ORGANIZATOREM JEST Fundacja Aktywne Kujawy

 • dystans 5 km
 • dystans 10 km
 • data 8.12.2019 godz. 17.00
 • miejsce Puszcza Bydgoska przy Leśnictwie Bielice

INFORMACJE O CELU IMPREZY:

Bieg charytatywny, którego celem jest zbiórka pieniędzy na leczenie chłopców Jasia i Aleksa

-Jaś Woźniak, 6 lat

- Alex Jutrzenka, 5 mcy

WPŁATY:

https://www.siepomaga.pl/alex

https://www.siepomaga.pl/jasiek

POTWIERDZENIE WPŁATY należy wysłać na adres : kontakt@aktywne-kujawy.pl

 

Rejestracja:  zakończona

REGULAMIN

NOCNY CROSS CHARYTATYWNY dla Jaśka i Aleksa

I.  ORGANIZATOR

1.    Fundacja Aktywne Kujawy z siedzibą w Bydgoszczy,

II.   CELE

 1. Zbiórka funduszy na leczenie Jasia Wożniaka i Aleksa Jutrzenki
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

III.  TERMIN, MIEJSCE, DYSTANSE

1.  Bieg  odbędzie  się  8 grudnia 2019 r. na terenie Puszczy Bydgoskiej

2.  Biuro  zawodów  czynne  od  godz. 14.00 na polanie przy leśnictwie Bielice w dniu biegu.

3.  W programie zawodów będą:

a.  Bieg na dystansie 5 km 

b.  Bieg na dystansie 10 km 

4.  Miejsce zawodów: Puszcza Bydgoska

Szczegółowa  mapka  oraz  trasa  Biegu dostępna będzie na stronie Biegu na portalu społecznościowym FACEBOOK https://www.facebook.com/events/568361630575347

 5.  Plan minutowy:

 •  godz. 14.00-16.30 - działalność biura zawodów
 • godz. 17.00 - start – bieg charytatywny 5 i 10 km
 • godz. 18.00 – dekoracje biegu na 5 km
 • godz. 19.00 - dekoracje biegu na 10 km

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu imprezy.

6.  Trasa  Biegu  przebiegać  będzie  po  ścieżkach parku – drogi leśne,

Szczegółowa trasa zostanie udostępniona na stronie internetowej.

7.  Zapewniony jest pomiar czasu Biegu.

IV.  ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

1.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Biegu  jest  prawidłowe  wypełnienie  formularza rejestrowego oraz dokonanie wpłaty na rzecz chłopców Jasia i Aleksa – adresy zbiórki podane wyżej

Elektroniczny formularz wraz z szczegółowymi  danymi  Biegu  widnieje w  aktualnościach  strony  głównej www.aktywne-kujawy.pl

WPŁATY:

https://www.siepomaga.pl/alex

https://www.siepomaga.pl/jasiek

POTWIERDZENIE WPŁATY należy wysłać na adres : kontakt@aktywne-kujawy.pl

Wypełnienie  formularza  rejestracyjnego  i  dokonanie  opłaty  wpisowej  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.  Bezpośredniej rejestracji i opłaty będzie można dokonać także w dniu Biegu w biurze zawodów.

3.  W zawodach obowiązuje limit 300 nadanych numerów startowych,  przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność wysłania formularza i przekazanie darowizny.

4.  Podstawą  odbioru  pakietu  startowego  z  numerem  jest  okazanie  przez zawodnika  Organizatorom  dokumentu  tożsamości  ze  zdjęciem,  dokonanie wpłaty  wpisowego  oraz  prawidłowe  wypełnienie  i  podpisanie  formularza rejestracyjnego.

5.  Wysokość wpisowego wynosi minimum 30  zł od każdego uczestnika Biegu. Wpisowe  przekazane  zostanie  na  cel  charytatywny  –  leczenie  Aleksa i Jasia. Minimalna wpłata oznacza 30 zł wpłatę na jednego chłopca , lub minimum łącznie na dwie zbiórki 30 zł w dowolnym podziale.

6.  Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu”  podpisanej  przez  rodzica  lub  prawnego  opiekuna  podczas  odbioru pakietu startowego w dniu zawodów i na stronie Biegu podanej wyżej.

7.  Podpisując  deklarację  uczestnictwa  Uczestnik  zaświadcza,  że  stan  jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. 

8.  Na przedniej części koszulki powinien zostać  przymocowany numer startowy. Obowiązkiem  uczestnika  jest  posiadanie  numeru  startowego  przypiętego  do odzieży w sposób widoczny i umożliwiający odczytanie.  Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

9.  Zawodnik  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  własne  działania  i  zaniechania, w szczególności  w  zakresie  stosowania  się  do  przepisów  ruchu  drogowego i kodeksu cywilnego.

10.  Decyzje  służby  medycznej,  co  do  kontynuowania  biegu  przez  uczestnika  są ostateczne.

11.  Nie przewiduje się możliwości przepisania pakietu na innego uczestnika.

V.  ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

1.  Odbiór  pakietów  startowych  możliwy  będzie  w dniu biegu. Najpóźniej na 30 min przed startem biegu.

2.  Podczas  odbioru  pakietu  dorośli  zawodnicy  oraz  opiekunowie  startujących osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.

4.  Nieodebrane  pakiety  startowe  przepadają  (Nie  będą  wysyłane  i  nie  będzie możliwy ich odbiór w terminie późniejszym).

VI.  KLASYFIKACJE UCZESTNIKÓW

1.  Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a.  Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn- w biegu na 5 i 10 km

2.  Klasyfikacje  prowadzone  będą  wg.  indywidualnych  czasów liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.

VII.  NAGRODY

1.  Każdy uczestnik otrzymuje specjalny medal okolicznościowy.

2.  Zdobywcy miejsc I–V w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe statuetki. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane pod warunkiem pozyskania ich od sponsorów. Wszelkie  protesty  i  uwagi  dotyczące  odbytego  biegu  i  kolejności  uczestników nagradzanych  i  wyróżnionych  należy  zgłaszać  do  Organizatora  na  15  min  przed  dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

IX POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE

1.  Pomiar czasu zostanie wykonany prze firmę zewnętrzną.

2.  Kolejność na mecie potwierdzi organizator na podstawie pomiaru czasu.

3.  Zawodników biegu obowiązuje limit czasu, który wynosi 60 min dla dystansu 5 km i 120 min dla dystansu 10 km

4.  Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

IX ORGANIZACJA MIEJSCA ZAWODÓW

1.  Organizator zapewnia przebieralnie w okolicy punktu start/meta.

2.  Organizator  zapewnia  również  depozyt  w  okolicy  punktu  start/meta.

Uczestnicy otrzymają  w  depozycie  worek  oznaczony  numerem  startowym, 
umożliwiający zdeponowanie  rzeczy. 

Worek  można  odebrać  tylko  na  podstawie  numeru startowego. 

W  przypadku  zgubienia  przez  Uczestnika  numeru  startowego Organizator  jest  zwolniony  z  odpowiedzialności  za  pobranie  worka  przez  inną osobę.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przedmioty  wartościowe  i dokumenty pozostawione w depozycie.

3.  Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie zawodów.

4.  Każdy  zarejestrowany  Uczestnik  Biegu  jest  objęty  ubezpieczeniem OC wykupionym przez Organizatora.

5.  Trasę zawodów i organizację zawodów zabezpieczać będą wolontariusze .

X KONTAKT Z ORGANIZATOREM

1.  Kontakt do organizatora:

Joanna  Maciejewska    mail:  kontakt@aktywne-kujawy.pl,  tel.: 531 401 512

Arkadiusz Koryciński  tel. 609 343 701

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 2. Organizatora biegu zbiera poniższe dane:
  – Imię i nazwisko
  – Data urodzenia
  – Płeć
  – Adres mailowy
  – Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami)
  – Numer telefonu uczestnika

- Miejscowość zamieszkania

 1. Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
 2. Wyniki będą opublikowane na stronie www.aktywne-kujawy.pl oraz na stronie wydarzenia. Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku Organizatora.
 3. Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorze o nazwie Nocny Cross Charytatywny 2019 i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa Organizatora i Wykonawcy na dysku.
 4. Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych Wykonawcy. 
 5. Organizator realizuje określone w przepisach obowiązki Administratora danych osobowych - wyłącznie w celu realizacji biegu.
 6. Fundacja będzie przetwarzała powierzone dane osobowe stosując zabezpieczenia odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Uczestnik, jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

 XII. ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

 1. Zapisując się do udziału w biegu Uczestnik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

  a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie

  b. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie

  c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
  d. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

  e. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

  g. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

  h. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy  Uczestnicy  przyjmują  do  wiadomości,  że  udział  w  zawodach  wiąże  się  z  wysiłkiem fizycznym  i  pociąga  za  sobą  naturalne  ryzyko  i  zagrożenie  wypadkami,  możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

2.  Na  miejsce  biegu  zabrania  się  wnoszenia  środków  odurzających,  nielegalnych  środków poprawiających  wydajność  fizyczną  oraz  środków  alkoholowych  jakiegokolwiek  rodzaju. Uczestnikom  zabrania  się  zażywania  takich  środków  i  substancji  zarówno  przed,  jak  i podczas  biegu  pod  groźbą  wykluczenia  z  niego.  W  wypadku  stwierdzenia,  że  uczestnik narusza  powyższy  zakaz,  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  niedopuszczenia  go  do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

3.  Zabrania  się  wnoszenia  na  trasę  biegu  przedmiotów,  które  mogą  być  niebezpieczne  dla innych  Uczestników.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  wszelkich  zasad  i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4.  Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

5.  Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje znajomość niniejszego Regulaminu.

7  Składając  deklarację  udziału  w  zawodach  Uczestnik  akceptuje  postanowienia  Regulamin  oraz wyraża  zgodę  na  nieodpłatne,  nieograniczone  czasowo i  terytorialnie  wykorzystanie  jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.

8  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z  uczestników wywiadu, wykonania  zdjęć  i  filmowania  na  potrzeby  reklamowe,  promocyjne,  wykorzystania  w Internecie  lub  w  transmisjach  radiowo-telewizyjnych  oraz  na  inne  potrzeby  komercyjne, związane bezpośrednio z organizowanymi zawodami lub działalnością Organizatora.

9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  w  sposób nieograniczony  wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań  dźwiękowych przedstawiających  Uczestników  zawodów. Mogą  one  być  wykorzystane  przez  Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe  związane  z  organizowanymi zawodami  lub  działalnością prowadzoną  przez Organizatora.

10.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  imprezy  bez  podawania  przyczyn.  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

11.  W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

12. Organizator pozostawia  sobie  możliwość  zmian  w  regulaminie, o  których zobowiązuje  się  poinformować  wszystkich  uczestników przed  rozpoczęciem  imprezy  na stronie internetowej wydarzenia.

13.  Wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje wyłącznie organizatorowi.

Bydgoszcz, 10.11.2019 r.

 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego 

na udział osoby niepełnoletniej w NOCNY CROSS CHARYTATYWNY dla Jaśka i Aleksa 5 i 10 km 

w dniu 8.12.2019r.

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Urodzonego (data urodzenia)……………………………

na udział w biegu odbywającym się 8.12.2019r. roku w Bydgoszczy

Dane rodzica/opiekuna prawnego:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………

Numer i seria dowodu osobistego: …………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i dziecka, dla którego jestem opiekunem prawnym jest Fundacja Aktywne Kujawy..

Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą.

Jako rodzic / opiekun prawny osoby niepełnoletniej, akceptuję Regulamin zawodów.

Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawiania i usuwania.

 

…………………………………………………………………………………………………….

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego