Regulamin zawodów:


IV Biegi Puszczy Bydgoskiej

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji zawodów: IV BIEGI Puszczy Bydgoskiej na dystansach:

- Ultramaratonu Ultra Łoś (około 67 km),

- Styrane GIRY (około 44 km),

- Lekka Wytyrka ( około 23 km)  

W dalszej części regulaminu określane mianem ZAWODY.

Ilekroć mowa w regulaminie o stronie internetowej chodzi o stronę internetowa organizatora www.aktywne–kujawy.pl

Ilekroć mowa w regulaminie o stronie zapisów chodzi o stronę https://b4sportonline.pl/Aktywne_Kujawy

 

1. Organizatorami zawodów są: Joanna Maciejewska oraz Wojciech Wrzesiński i Arkadiusz Koryciński.

2. Zawody te to bieg przełajowy odbywający się na terenie puszczy bydgoskiej. W ramach zawodów odbędą się zmagania na trzech dystansach: ultramaratonu Ultra Łoś (około 67 km), Styrane GIRY (około 44 km) oraz Lekka wytyrka ( około 23 km)

3. Uczestnikiem zawodów jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła formularz rejestracyjny, który będzie dostępny na stronie https://b4sportonline.pl/Aktywne_Kujawy i  wniosła opłatę startową oraz podpisała oświadczenie (Kartę Startową) przy odbiorze Pakietu Startowego.

2. Cele  Imprezy:

 1. Zrzeszanie zawodników uczestniczących w zawodach biegowych,
 2. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia jako najłatwiejszej i najzdrowszej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
 3. Integracja mieszkańców Bydgoszczy oraz pobliskich miejscowości,
 4. Promocja Bydgoszczy, Puszczy Bydgoskiej oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 5. Ukazanie walorów turystycznych i rekreacyjnych Puszczy Bydgoskiej, jako miejsca spędzania wolnego czasu oraz jako unikalnych terenów promujących Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.
 6. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach i kategoriach ustalonych przez Organizatora.

3. Termin i miejsce, informacje podstawowe

1. Zawody odbędą się na terenie Puszczy Bydgoskiej 5 października 2019 roku.

2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu zostanie potwierdzona na stronie internetowej www.aktywne-kujawy.pl - najpóźniej 14 dni przed datą Biegu.

3. Trasy biegów nie będą objęte atestem.

4. Trasy będą oznakowane. Osoby znajdujące się podczas zawodów poza trasą zostaną zdyskwalifikowane. Zakazuje się skracania trasy, omijania wzniesień.

5. Punkt z napojami dla Uczestników będzie znajdował się na trasie biegu co około 10 km oraz przy starcie/mecie. W razie niesprzyjających warunków pogodowych (np. upał) Organizator może rozstawić dodatkowy punkt odżywczy na poszczególnych trasach.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji uczestnika.

Odwołanie lub zmiana terminu zawodów nastąpi wyłącznie w przypadku czynników niezależnych od organizatora (np. ustawowy zakaz biegania, kataklizm, bardzo niecodzienne i niebezpieczne zjawiska pogodowe itp.)

7. ZAWODY to biegi przełajowe na urozmaiconej trasie leśnej - głównie ścieżki i dukty leśne utwardzone lub piaszczyste. Około 200 metrów trasy prowadzi asfaltem (wiadukt).

8. Limit czasu na pokonanie poszczególnych tras wynosi:
- ultramataron 10 godzin

- maratonu 8 godzin,
- półmaratonu 4,5 godziny,
W przypadku osoby, która przekroczy limit, jej ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała od decyzji Organizatora.

9. Uczestnicy na poszczególnych trasach mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów, ratowników medycznych, wolontariuszy i funkcjonariuszy policji.

10. Każdy uczestnik biegu musi posiadać przy sobie: naładowany telefon komórkowy, folię NRC, bidon lub bukłak na napoje około 1 litra.

4. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

1. W zawodach może startować każda osoba pełnoletnia.

2. Organizator wprowadza limity uczestników:

- ultramaraton 100 uczestników,
- 44 km- 200 uczestników,
- 23 km - 200 uczestników,
Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej.

3. O kolejności nadawania numerów decyduje wykonawca zapisów i pomiaru czasu.

4. Kolejność poszczególnych startów. Wszyscy zawodnicy startują jednocześnie. Start zwodów godz. 8.00.

5.  Uczestnicy mogą wystartować w jednej konkurencji.

6. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowa rejestracja o której informacja pojawi się na stronie zapisów, uiszczenie opłaty startowej oraz podpisanie Karty Startowej w dniu odbioru Pakietu Startowego lub w dniu startu.

7. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie uczestnika, internetowego formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty startowej.

8. Zapisy będą możliwe za pośrednictwem formularza internetowego lub w dniu imprezy w biurze zawodów. W biurze zawodów zapisy będą możliwe tylko w przypadku nieosiągnięcia poszczególnych limitów. Adres odbioru Pakietów Startowych w Bydgoszczy zostanie opublikowany na stronie internetowej i w wiadomości mailowej na adres podany przez Zawodnika przy zapisach.

9. Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie oświadczenia (Karty Startowej).

10. W trakcie trwania zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru startowego, który znajdzie się w pakiecie startowym. Numer startowy musi był zamieszczony na odzieży wierzchniej zawodnika i musi być widoczny nieustannie podczas trwania zawodów. Brak numeru należy niezwłocznie zgłosić do organizatora telefonicznie lub na punkcie kontrolnym. Brak numeru oznacza dyskwalifikację zawodnika – z zastrzeżeniem sytuacji gdy zagubienie numeru zostało zgłoszone do Organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu lub nie podążał trasą zawodów.

12. Regulamin będzie dostępny na stronie biegu.

13. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz zgodnie z innymi przepisami obowiązującymi w UE i POLSCE dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

 14. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach biegowych zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami (w ostatnim wypadku, Organizator ma prawo dopuścić biegaczy ze zwierzętami, jednak po wcześniejszej konsultacji z zawodnikiem). Zabrania się wnoszenia na trasę zmagań przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju.

15. Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play. Dyskwalifikacja zawodnika może również nastąpić z powodu zakłócania przebiegu zawodów, zakłócania ciszy w lesie oraz zaśmiecania miejsca zawodów.

17. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.

18. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie (Kartę Startową) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

19. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety zawodów oraz na trasie zawodów.

20. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

21. Organizator zapewnia na punkach odżywczych wodę i inne artykuły spożywcze. Organizator nie zapewnia jednorazowych kubeczków. Uczestnik chcący skorzystać z wody na punktach odżywczych zobowiązany jest do posiadania własnego kubka, bidonu, bukłaka lub innego naczynia we własnym zakresie.

22. Uczestnik podczas zapisów poprzez stronę internetową deklaruje dystans, który zamierza przebyć podczas zawodów. Deklaracja ta nie zobowiązuje do przebiegnięcia danego dystansu. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika na liście zawodników, którzy ukończyli zawody jest zgłoszenie się do pracowników realizujących pomiar czasu celem zgłoszenia zakończenia zawodów. Niezgłoszenie faktu zakończenia zawodów oznacza kontynuowanie zawodów na dłuższym dystansie lub dyskwalifikację zawodnika.

5. Opłata Rejestracyjna

1. Opłata Rejestracyjna zwana opłatą startową za udział w zawodach jest jednakowa dla wszystkich uczestników na każdym dystansie i wynosi:

 • do dnia 31.05.2019 r. do godz. 23:59 - wpisowe: 69 złotych,
 • do dnia 1.06.2019 r. do godz. 23:59 - wpisowe: 89 złotych,
 • do dnia 1.07.2019 r. do godziny 23:59 - wpisowe: 99 złotych,
 • do dnia 1.09.2019 r. do godziny 23:59 - wpisowe: 129 złotych,
 •  
 • w dniu zawodów (5.10.2019 r.) - wpisowe: 150 złotych.

2. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

ZAKUP KOSZULKI biegu:

Możliwy jest zakup koszulki z biegu. Opłata dodatkowa za koszulkę wynosi 39 zł.

Koszulkę można zamówić mailowo na adres: maraton maratonpb@gmail.com lub joanna@runspace.pl

Przesyłając dowód wpłaty, imię nazwisko i rozmiar koszulki.

Wzór koszulki zostanie zamieszczony na stronie biegu.

UWAGA:

Wolontariusze obsługujący zawody w 1,2 lub 3 edycji biegu otrzymują zniżkę 50 % opłaty startowej.

3. Płatności realizowane są przelewami (przelew elektroniczny, przekaz pocztowy) za pomocą generowanego automatycznie druku po rejestracji dokonanej na stronie pomiaru czasu. Po 1.10.2019 r. płatności przyjmowane będą gotówką w Biurze Zawodów.

4. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

5. Do dnia 20.09.2019 roku istnieje możliwość zmiany danych, przepisania pakietu na rzecz innej osoby. Po tym dniu nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego uczestnika.

6. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych uczestników zawodów – musi to zaznaczyć w uwagach do formularza oraz w opisie przelewu lub przesłać stosowną informację drogą e-mail na adres Organizatora.

7. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

6. Pakiet Startowy

1. Po złożeniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy, agrafki, gadżet od Organizatora, napoje na trasie i – po przekroczeniu mety – medal okolicznościowy oraz posiłek regeneracyjny.

2. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez uczestnika pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów. Pakiet nie odebrany do dnia zawodów przepada.

3. Pakiety startowe będzie można odbierać w dniu 3-4.10.2019 r. pod wskazanym przez Organizatora adresem. Informacje o miejscu odbioru pakietów zostaną opublikowane na stronie organizatora oraz wysłane drogą mailową na adres podany przez Zawodnika podczas zapisów.

7. Pomiar czasu

1. Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego na linii mety.

2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

8. Biuro zawodów, depozyt

1. Informacje o adresie biura zawodów i godzinach jego otwarcia zamieszczone będą na stronie na stronie biegu. Uczestnicy z Bydgoszczy mogą odbierać pakiety w dniu 3-4.10.2019 roku, natomiast w dniu ZAWODÓW 5.10.2019 roku pakiety mogą odbierać WYŁĄCZNIE osoby spoza Bydgoszczy – weryfikacja na podstawie nazwy miejscowości podanej podczas rejestracji Zawodnika.

2. Nie ma możliwości  odebrania pakietu startowego przez osoby postronne.

3. W pobliżu mety Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, szatni oraz sanitariatów.

4. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki w trakcie zawodów.

9. Klasyfikacje i nagrody

1. W Biegu będzie prowadzona (zarówno dla uczestników na dystansach ultramaratonu Ultra Łoś (około 67 km), Styrane GIRY (około 44 km) oraz Lekka wytyrka ( około 23 km):

a. klasyfikacja Open: trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

b. klasyfikacja wiekowa pośród kobiet i mężczyzn:
K20- od 18 do 29 lat,
K30- od 30 do 39 lat,
K40- od 40 do 49 lat,
K50- od 50 do 59 lat,
K 60+

M20- od 18 do 29 lat,
M30- od 30 do 39 lat,
M40- od 40 do 49 lat,
M50- od 50 do 59 lat,
M 60+

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

3. Laureaci otrzymają okolicznościowe statuetki lub/i nagrody rzeczowe.

4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.

10. Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów, jest organizator zawodów sportowych.

2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa. 3. Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: ○ imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w zawodach; ○ imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach marketingowych i promocyjnych; ○ adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych;

4. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody, a także obsługującym system losowania na wybrane zawody oraz wykonującym pomiar czasu w tym publikację wyników.

5. Organizator przekazuje również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej – oficjalnym sponsorom i partnerom, jednak wyłącznie w celu związanym z promocją i marketingiem oraz współorganizacją zawodów.

6. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w miejscu siedziby organizatora zawodów.

7. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

8. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.

9. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

10. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem 531401512

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów Biegu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

11. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. Za wyjątkiem niecodziennych i niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

2. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany podczas zawodów jeżeli:

- będzie zaśmiecał miejsce zawodów;

- będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość i będzie zakłócał przeprowadzenie zawodów;

- będzie niszczył sprzęt, elementy przyrody lub zagrażał zdrowiu i życiu innych uczestników biegu lub kibicom, organizatorom lub wolontariuszom.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów. O zmianach regulaminu Organizator poinformuje uczestników na stronie biegu.

6. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

8. Przyjmuje się, że zgłoszenie do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę aby zdjęcia, nagrania filmowe z jego osobą a także wyniki mogły być wykorzystane przez media oraz w celach marketingowych organizatora i sponsorów biegu.

10. Informacje i aktualności dotyczące Biegu można znaleźć na stronach:

Strona zawodów:

aktywne-kujawy.pl

Pozostałe strony z informacjami o biegu:

 

9. Kontakt:
Główny Organizator: Joanna Maciejewska tel. +48 531 401 512;
I Główny Logistyk biegu: Wojciech Wrzesiński tel. 603 035 740

II Główny Logistyk biegu: Arkadiusz Koryciński tel. 609343701

Kontakt mailowy : maratonpb@gmail.com lub joanna@runspace.pl

 

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2019 r.