INFORMACJE PODSTAWOWE:

ORGANIZATOREM JEST Fundacja Aktywne Kujawy, Jarosław Willma i Janusz Lenc

 • dystans 11 km
 • bieg ścieżkami leśnymi
 • data 15.02.2020 g.13.00
 • informacje : www.aktywne-kujawy.pl

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

REGULAMIN

Cross Jarka 2020

I.  ORGANIZATORZY

1.    Fundacja Aktywne Kujawy, Jarosław Willma, Janusz Lenc

II.   CELE

 1. Upamiętnienie 40 lecia kariery sportowej Jarosława Willmy
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.
 4. Promowanie walorów Puszczy Bydgoskiej
 5. Profilaktyka uzależnień.

 

III.  TERMIN, MIEJSCE, Harmonogram

 1. Bieg  odbędzie  się  15 lutego. 2020 roku o godz,13.00
 2. Start biegu: parking leśny przy Barze pod Kogutem. Puszcza Bydgoska

3.  Biuro  zawodów  czynne  od  godz. 10.00 do 12.30, w dniu biegu.

4.  W programie zawodów będą:

a.  Bieg na dystansie 11 km 

5.  Miejsce zawodów:Puszcza Bydgoska

 6.  Plan minutowy:

 •  godz. 10.00- 12.30 - działalność biura zawodów
 • godz. 13.00 - start
 • godz. 15.00 - dekoracje

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu imprezy.

7.  Trasa  Biegu  przebiegać  będzie  po  ścieżkach parku – drogi leśne,

Szczegółowa trasa zostanie udostępniona na stronie internetowej.

7.  Zapewniony jest ręczny pomiar czasu Biegu.

V.  ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

1.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Biegu  jest  prawidłowe  wypełnienie  formularza rejestrowego i opłacenie pakietu, kwota pakietu startowego to 35 zł.

Elektroniczny formularz zapisów znajduje się tutaj : zapisy zakonczone

WPŁATY: Dane fundacji: FUNDACJA "Aktywne Kujawy" , Ul. Łąkowa 38 b

85-463 Bydgoszcz

numer konta 86 1140 2004 0000 3002 7917 7910

wypełnienie  formularza  rejestracyjnego  i  dokonanie  opłaty  wpisowej  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.  Bezpośredniej rejestracji i opłaty będzie można dokonać także w dniu Biegu w biurze zawodów.

3.  W zawodach obowiązuje limit 300 nadanych numerów startowych,  przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność wysłania formularza i dokonanie wpłaty.

4.  Podstawą  odbioru  pakietu  startowego  z  numerem  jest  okazanie  przez zawodnika  Organizatorom  dokumentu  tożsamości  ze  zdjęciem,  dokonanie wpłaty  wpisowego  oraz  prawidłowe  wypełnienie  i  podpisanie  formularza rejestracyjnego.

5.  Wysokość wpisowego wynosi minimum 35  zł od każdego uczestnika Biegu.

6.  Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu”  podpisanej  przez  rodzica  lub  prawnego  opiekuna  podczas  odbioru pakietu startowego w dniu zawodów i na stronie Biegu podanej wyżej.

7.  Podpisując  deklarację  uczestnictwa  Uczestnik  zaświadcza,  że  stan  jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.  Organizator  nie zapewnia Uczestnikowi  jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

8.  Na przedniej części koszulki powinien zostać  przymocowany numer startowy. Obowiązkiem  uczestnika  jest  posiadanie  numeru  startowego  przypiętego  do odzieży w sposób widoczny i umożliwiający odczytanie.  Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

9.  Zawodnik  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  własne  działania  i  zaniechania, w szczególności  w  zakresie  stosowania  się  do  przepisów  ruchu  drogowego i kodeksu cywilnego.

10.  Decyzje  służby  medycznej,  co  do  kontynuowania  biegu  przez  uczestnika  są ostateczne.

11.  Wszelkie  zmiany  dotyczące  zapisu  np.  przepisanie  numeru  na  innego Zawodnika – mogą być dokonywane wyłącznie do dnia 10.lutego 2020 br.

VI.  ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

1.  Odbiór  pakietów  startowych  możliwy  będzie  w dniu biegu.

2.  Podczas  odbioru  pakietu  dorośli  zawodnicy  oraz  opiekunowie  startujących osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.

3.  Organizator  nie przewiduje  możliwości  odbioru  pakietu  startowego  przez  inną osobę.

4.  Nieodebrane  pakiety  startowe  przepadają  (Nie  będą  wysyłane  i  nie  będzie możliwy ich odbiór w terminie późniejszym).

VII.  KLASYFIKACJE UCZESTNIKÓW

1.  Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a.  Klasyfikacja generalna, klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn, klasyfikacje wiekowe i drużynowe.

2.  Wszelkie  klasyfikacje  prowadzone  będą  wg.  indywidualnych  czasów liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.

3.  Zawodnik na mecie bez numeru do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

VIII.  NAGRODY

1.  Każdy uczestnik otrzymuje specjalny medal okolicznościowy.

2.  Zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe statuetki. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane pod warunkiem pozyskania ich od sponsorów. Wszelkie  protesty  i  uwagi  dotyczące  odbytego  biegu  i  kolejności  uczestników nagradzanych  i  wyróżnionych  należy  zgłaszać  do  Organizatora  na  15  min  przed  dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

IX POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE

1.  Pomiar czasu – ręczny.

2.  Zawodników biegu obowiązuje limit czasu, który wynosi 120 min

4.  Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

X ORGANIZACJA MIEJSCA ZAWODÓW

1.  Organizator zapewnia depozyt w okolicy punktu start/meta.

Uczestnicy otrzymają  w  depozycie  worek  oznaczony  numerem  startowym, 
umożliwiający zdeponowanie  rzeczy. 

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przedmioty  wartościowe  i dokumenty pozostawione w depozycie.

3.  Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie zawodów.

4.  Trasę zawodów i organizację zawodów zabezpieczać będą wolontariusze .

XI KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Kontakt:
Główny Organizator:

Fundacja Aktywne-Kujawy ( Joanna Maciejewska tel. +48 531 401 512;
Arkadiusz Koryciński tel. 609343701)

Jarek Willma 698 396 228

 

Kontakt mailowy : kontakt@aktywne-kujawy.pl

 

Dane fundacji

FUNDACJA "Aktywne Kujawy"

Ul. Łąkowa 38 b

85-463 Bydgoszcz

Adres do korespondencji: ul. Szuwarowa 3, 85-435 Bydgoszcz

Nip 9671429166

KRS 0000799862

kontakt@aktywne-kujawy.pl

 

numer konta 86 1140 2004 0000 3002 7917 7910

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Dane  osobowe  Uczestników  Biegu  zbierane  i  przetwarzane  są  przez Organizatora  w celu przeprowadzenia zawodów. W  celu  wzięcia  udziału  w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

2.  Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami UE oraz ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922). Administratorem  danych osobowych  jest Organizator.  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  wglądu  do  swoich  danych osobowych,  ich  poprawiania  oraz  wycofania  zgody  na  ich  przetwarzanie  i może  to  zrobić  w  dowolnym  momencie,  kierując  oświadczenie  na  adres Organizatora.

3.  Przetwarzanie  danych,  o  których  mowa  w  pkt  1  niniejszego  paragrafu  w związku  z  udziałem  w  Biegu  obejmuje  także  publikację  imienia  i  nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje i datą urodzenia w każdy sposób, w jaki publikowane będą wyniki Biegu.

4.  Przez  przekazanie  do  Organizatora  prawidłowo  wypełnionego  oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie  podanych  przez  niego  danych  osobowych  na  potrzeby przesłania  do  Uczestnika  informacji  o  przyszłych  imprezach,  a  także  na wewnętrzne  potrzeby  administracyjne  i  analityczne,  zgodnie  z  ustawą  o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 r.,(j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922).

5.  Podanie  danych  osobowych  oraz  wyrażenie  zgody  na  ich  przetwarzanie  jest dobrowolne,  lecz  ich  niepodanie  lub  brak  zgody  na  ich  przetwarzanie uniemożliwia udział  uczestnika w Biegu.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy  Uczestnicy  przyjmują  do  wiadomości,  że  udział  w  zawodach  wiąże  się  z  wysiłkiem fizycznym  i  pociąga  za  sobą  naturalne  ryzyko  i  zagrożenie  wypadkami,  możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

2.  Na  miejsce  biegu  zabrania  się  wnoszenia  środków  odurzających,  nielegalnych  środków poprawiających  wydajność  fizyczną  oraz  środków  alkoholowych  jakiegokolwiek  rodzaju. Uczestnikom  zabrania  się  zażywania  takich  środków  i  substancji  zarówno  przed,  jak  i podczas  biegu  pod  groźbą  wykluczenia  z  niego.  W  wypadku  stwierdzenia,  że  uczestnik narusza  powyższy  zakaz,  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  niedopuszczenia  go  do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

3.  Zabrania  się  wnoszenia  na  trasę  biegu  przedmiotów,  które  mogą  być  niebezpieczne  dla innych  Uczestników.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  wszelkich  zasad  i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4.  Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

5.  Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje znajomość niniejszego Regulaminu.

7  Składając  deklarację  udziału  w  zawodach  Uczestnik  akceptuje  postanowienia  Regulamin  oraz wyraża  zgodę  na  nieodpłatne,  nieograniczone  czasowo i  terytorialnie  wykorzystanie  jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.

8  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z  uczestników wywiadu, wykonania  zdjęć  i  filmowania  na  potrzeby  reklamowe,  promocyjne,  wykorzystania  w Internecie  lub  w  transmisjach  radiowo-telewizyjnych  oraz  na  inne  potrzeby  komercyjne, związane bezpośrednio z organizowanymi zawodami lub działalnością Organizatora.

9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  w  sposób nieograniczony  wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań  dźwiękowych przedstawiających  Uczestników  zawodów. Mogą  one  być  wykorzystane  przez  Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe  związane  z  organizowanymi zawodami  lub  działalnością prowadzoną  przez Organizatora.

10.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  imprezy  bez  podawania  przyczyn.  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

11.  W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

12.  Organizator  zawodów pozostawia  sobie  możliwość  zmian  w  regulaminie, o  których zobowiązuje  się  poinformować  wszystkich  uczestników przed  rozpoczęciem  imprezy  na stronie internetowej wydarzenia.

13.  Wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje wyłącznie organizatorowi.

Bydgoszcz, 1.01.2020 r.

 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego 

na udział osoby niepełnoletniej w Cross Jarka 2020 - w dniu 15.02.2020.

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Urodzonego (data urodzenia)……………………………

na udział w biegu odbywającym się 15.02.2020. roku w Bydgoszczy

Dane rodzica/opiekuna prawnego:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………

Numer i seria dowodu osobistego: …………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i dziecka, dla którego jestem opiekunem prawnym jest Fundacja Aktywne Kujawy

Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą.

Jako rodzic / opiekun prawny osoby niepełnoletniej, akceptuję Regulamin zawodów.

Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawiania.

 

…………………………………………………………………………………………………….

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego