ZAWODY ODWOŁANE  !!!!!                                               

         

REGULAMIN

BIEG SZTAFETOWY W 100.LECIE POWROTU BYDGOSZCZY DO MACIERZY

Bieg Sztafetowy 5 X 2000 metrów

 

I.  ORGANIZATOR

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH;

 

II. WSPÓŁORGANIZATOR (WYKONAWCA)

Joanna MACIEJEWSKA reprezentująca Fundację Aktywne Kujawy

1 BRYGADA LOGISTYCZNA – BYDGOSZCZ.

 

III. CEL ZAWODÓW

Wyłonienie najlepszej sztafety w biegu przełajowym z okazji 100-lecia powrotu Bydgoszczy do macierzy;

Uczczenie 100-lecia powrotu Bydgoszczy do macierzy oraz popularyzowanie biegania jako najprostszej formy aktywności.

 

IV. KOMITET ORGANIZACYJNY:

           PRZEWODNICZĄCY            

                Szef Pionu Szkolenia Inspektoratu Wsparcia SZ RP - płk Dariusz MACIOCHA;

                ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

           Dziekan korpusu oficerów IWsp SZ – ppłk Waldemar CZAPLICKI;

                Specjalista Wydziału WFiS Inspektoratu Wsparcia SZ RP – mjr Tomasz WYDMUCH

                CZŁONKOWIE

                Szef Sekcji WFiS 1 BLog - mjr Henryk DELIŃSKI;

                Instruktor WFiS 1 BLog – mł.chor. Paweł SMOLEŃSKI;

                Dziekan korpusu szeregowych IWsp SZ - st.szer. Jacek RYBKA

V. MIEJSCE ZAWODÓW:

Teren Puszczy Bydgoskiej;

Biuro zawodów – Bar „Pod Kogutem” Aleje Jana Pawła II 179.

VI. TERMIN

10.05.2020 r.

VII.    UCZESTNICTWO

W zawodach biorą udział reprezentacje służb mundurowych garnizonu Bydgoszcz i okręgu bydgoskiego.

W skład reprezentacji wchodzi 5 zawodników bez podziału na płeć i kategorie wiekowe.

VIII.    KONKURENCJE

Bieg sztafetowy 5 x 2000m

IX.    SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Bieg sztafetowy odbędzie się w terenie leśnym, główne ścieżki i dukty utwardzone  lub piaszczyste;

ubiór – sportowy.

X.    NAGRODY

Za zajęcie I, II, III miejsca zawodnicy otrzymają medale, Sztafeta zostanie uhonorowana pucharem.

XI.    USTALENIA ORGANIZACYJNE:

Zgłoszenie sztafet należy dokonać na stronie: www.AKTYWNE-KUJAWY.pl

W zawodach może startować osoba pełnoletnia;

Godzina startu oraz szczegółowa trasa biegu zostanie potwierdzona na stronie internetowej  www.AKTYWNE-KUJAWY.pl  najpóźniej 14 dni przed datą biegu;

Weryfikacji zawodników dokonają kierownicy ekip w biurze zawodów, na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość;

Pakiet startowy można odebrać w dniu biegu przy starcie.

Pomiar czasu z wykorzystaniem systemu elektronicznego na linii mety;

W pobliżu mety będzie znajdował się depozyt, szatnie oraz sanitariaty;

Polityka prywatności zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie zawodów;

Pozostałe ustalenia zgodnie z Regulaminem zawodów zawartym na stronie www.AKTYWNE-KUJAWY.pl

XII.    KONTAKT:

Organizatorzy biegu głównego:

Joanna MACIEJEWSKA 531 401 512;

Organizatorzy biegu sztafetowego:

Henryk DELIŃSKI 503 032 365

Marcin JAGOWDZIK 723 682 157

Jacek RYBKA 511 800 550

Marek JADZIŃSKI 665 943 868

Roger ARBAT 723 682 061

 

XIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

Organizatora biegu zbiera poniższe dane:
– Imię i nazwisko
– Data urodzenia
– Płeć
– Adres mailowy
– Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami)
– Numer telefonu uczestnika

- Miejscowość zamieszkania

Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.

Wyniki będą opublikowane na stronie www.aktywne-kujawy.pl oraz na stronie wydarzenia. Link do wyników zostanie również udostępniony na stronach Organizatora, współorganizatora i na stornach na Facebooku.

Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorze o nazwie Sztafeta 2020 i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa Organizatora i współorganizatora na dysku.

Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych organizatorów. 

Organizator realizuje określone w przepisach obowiązki Administratora danych osobowych - wyłącznie w celu realizacji biegu.

Fundacja będzie przetwarzała powierzone dane osobowe stosując zabezpieczenia odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.

Uczestnik, jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

 XIV. ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

Zapisując się do udziału w biegu Uczestnik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie

b. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie

c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
d. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

g. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

h. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

.

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy  Uczestnicy  przyjmują  do  wiadomości,  że  udział  w  zawodach  wiąże  się  z  wysiłkiem fizycznym  i  pociąga  za  sobą  naturalne  ryzyko  i  zagrożenie  wypadkami,  możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

2.  Na  miejsce  biegu  zabrania  się  wnoszenia  środków  odurzających,  nielegalnych  środków poprawiających  wydajność  fizyczną  oraz  środków  alkoholowych  jakiegokolwiek  rodzaju. Uczestnikom  zabrania  się  zażywania  takich  środków  i  substancji  zarówno  przed,  jak  i podczas  biegu  pod  groźbą  wykluczenia  z  niego.  W  wypadku  stwierdzenia,  że  uczestnik narusza  powyższy  zakaz,  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  niedopuszczenia  go  do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

3.  Zabrania  się  wnoszenia  na  trasę  biegu  przedmiotów,  które  mogą  być  niebezpieczne  dla innych  Uczestników.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  wszelkich  zasad  i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4.  Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

5.  Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje znajomość niniejszego Regulaminu.

7  Składając  deklarację  udziału  w  zawodach  Uczestnik  akceptuje  postanowienia  Regulamin  oraz wyraża  zgodę  na  nieodpłatne,  nieograniczone  czasowo i  terytorialnie  wykorzystanie  jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.

8  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z  uczestników wywiadu, wykonania  zdjęć  i  filmowania  na  potrzeby  reklamowe,  promocyjne,  wykorzystania  w Internecie  lub  w  transmisjach  radiowo-telewizyjnych  oraz  na  inne  potrzeby  komercyjne, związane bezpośrednio z organizowanymi zawodami lub działalnością Organizatora.

9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  w  sposób nieograniczony  wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań  dźwiękowych przedstawiających  Uczestników  zawodów. Mogą  one  być  wykorzystane  przez  Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe  związane  z  organizowanymi zawodami  lub  działalnością prowadzoną  przez Organizatora.

10.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  imprezy  bez  podawania  przyczyn.  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

11.  W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

12. Organizator pozostawia  sobie  możliwość  zmian  w  regulaminie, o  których zobowiązuje  się  poinformować  wszystkich  uczestników przed  rozpoczęciem  imprezy  na stronie internetowej wydarzenia.

13.  Wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje wyłącznie organizatorowi.

Bydgoszcz, 1.02.2020 r.